Υπηρεσίες - Services GDPR - GDPR Awareness

Go to content

Υπηρεσίες - Services GDPR

Services
Έξι Βήματα για την Συμμόρφωση κατά GDPR
Six Steps to GDPR Compliance

Ενημέρωση
Αξιολόγηση
Δημιουργία Πολιτικής Ασφαλείας
Εφαρμογή – Τεχνολογία
Εκπαίδευση
Έλεγχος Εφαρμογής

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Υλοποίησης Συμμόρφωσης κατά GDPR

 • Καταγραφή και χαρτογράφηση των Προσωπικών Δεδομένων και ροών επεξεργασίας (Data Mapping and Data Flows)
 • Μελέτη τρωτότητας προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Venerability Study and Risk Assessment)
 • Μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου (Data Protection Impact Assessment)
 • Μελέτη αποκλίσεων (Gap Analysis)
 • Σχεδιασμός ενεργειών για συμμόρφωση κατά GDPR (Action Plan)
 • Δημιουργία κύριου σχεδίου έργου (Master Projects Plan)

Υπηρεσίες Δημιουργίας Πολιτικών Συμμόρφωσης κατά GDPR

 • Πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Περιγραφή των ρόλων και των ευθυνών των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση και χειρισμό προσωπικών δεδομένων (Role Based Access).
 • Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης και διατήρησης αρχείων και εγγραφών αρχείων καταγραφής για γεγονότα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
 • Διαδικασίες τακτικού ελέγχου, εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και διαρθρωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαδικασίες διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων.
 • Δημιουργία Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δημιουργία διαδικασιών για την Νόμιμη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δηλώσεις Συμμόρφωσης κατά GDPR.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά GDPR

 • Καταγραφή και περιγραφή επιχειρηματικών διαδικασιών και μηχανογραφικών συστημάτων με έμφαση στην διαχείριση, επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Προστασία δεδομένων από την άποψη της κρυπτογράφησης, του tokenization και της ψευδο-ανωνυμοποίησης.
 • Προστασία δεδομένων από την άποψη της ασφάλειας και του ελέγχου πρόσβασης.
 • Ασφάλεια συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τεχνικά μέσα και μηχανισμοί αποθήκευσης, πρόσβασης, επεξεργασίας και ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εργασία με επεξεργαστές (processors) και μεταφορείς (carriers) για τη επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπηρεσίες κατά την Λειτουργία υπό GDPR

 • Αποκατάσταση, επανάκτηση και διαθεσιμότητα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση συμβάντος διαρροής δεδομένων.
 • Υποβολή εκθέσεων και τεκμηρίωση περιστατικών που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Διαχείριση Συμμόρφωσης Προμηθευτών, Υπεργολάβων και Συνεργατών.
 • Δημιουργία και συντήρηση αρχείου εγγράφων συμμόρφωσης κατά GDPR.
 • Δημιουργία και συντήρηση αρχείου εγγράφων λειτουργίας κατά GDPR.
 • Δημιουργία και συντήρηση αρχείου ηλεκτρονικών και φυσικών εγγράφων επικοινωνίας με τα υποκείμενα επεξεργασίας (πελάτες, χρήστες).
 • Υπηρεσίες Data Security Consultant και Data Protection Officer

Παροχή Ειδικών Εφαρμογών Λογισμικού
 • Subject Matter Request Management: Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων των υποκειμένων επεξεργασίας (πελάτες, χρήστες) για την ανάκτηση, αλλαγή και διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και ανάκτηση, αλλαγή και ανάκληση συγκατάθεσης.
 • Breach Notification Management: Ηλεκτρονική διαχείριση εκθέσεων τεκμηρίωση περιστατικών διαρροής, απώλειας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Vendor GDPR Management: Ηλεκτρονική διαχείριση αρχείου προμηθευτών και την συμμόρφωση τους κατά GDPR.

Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content